Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Phân viện trong công tác xây dựng, triển khai, sơ kết, tổng kết công tác kế hoạch, nghiên cứu khoa học hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Phân viện trong công tác về quản lý thu, chi tài chính, theo dõi, tổng hợp và quyết toán tài chính của Phân viện hàng năm;

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn lập hồ sơ, thủ tục đấu thầu các công trình, dự án; đàm phán ký kết hợp đồng tư vấn, đề tài, dự án; lập các hồ sơ, thủ tục liên quan đến báo cáo tiến độ thực hiện dự án, đề tài; nghiệm thu, thanh lý và quyết toán công trình;

- Quản lý hồ sơ tài liệu các công trình, đề tài khoa học, hồ sơ về tài chính theo đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Phân viện;

- Quản lý trang thiết bị kỹ thuật và thực hiện mua sắm mới khi có nhu cầu và được lãnh đạo phê duyệt; quản lý hồ sơ tài sản của Phân viện và tài sản của Nhà nước do Phân viện quản lý, sử dụng, định giá và thanh lý;

- Hướng dẫn các đơn vị nhận khoán về công tác tài chính, nghiệp vụ kế toán và thanh quyết toán các công trình hàng năm; thực hiện việc giám sát, theo dõi quản lý hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Phân viện;

- Quản lý thư viện, phối hợp với các đơn vị chuyên môn sưu tầm, thu thập các tài liệu, định mức kinh tế kỹ thuật, văn bản quy phạm phát luật có liên quan phục vụ cho công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Phân viện;

- Thực hiện các công việc khác khi Lãnh đạo Phân viện phân công.