Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính:

- Tham mưu cho lãnh đạo Phân viện về công tác tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị cơ quan;

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của toàn thể các bộ, viên chức, nhân viên của Phân viện; hướng đẫn triển khai bổ sung hồ sơ đánh giá công chức, viên chức hàng năm;

- Tổng hợp, theo dõi và chuẩn bị các thủ tục xét nâng lương; hướng dẫn, tổng hợp và chuẩn bị các thủ tục xét khen thưởng, kỷ luật cũng như các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và công tác đề bạt cán bộ;

- Lập thủ tục tiếp nhận, thuyên chuyển, hưu trí cho cán bộ, viên chức; lập các thủ tục có liên quan đến việc quản lý cán bộ, viên chức trong trường hợp đi tham quan và học tập ở nước ngoài;

- Quản lý con dấu theo qui định; cấp các loại giấy tờ về hành chính; thực hiện các công việc liên quan đến hành chính và khánh tiết;

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tu sửa, thi công và thanh toán công trình liên quan đến sửa trụ sở làm việc, xe ô tô của Phân viện;

- Tham mưu cho lãnh đạo Phân viện về công tác an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ tại cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Phân viện phân công.