Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Quy hoạch phát triển nông lâm ngư nghiệp

STT Tên công trình / dự án Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH Tình trạng
1 Lập Quy hoạch phát triển ngành nông-lâm - ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Sở NN và PTNT tỉnh Bình Dương Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
2 Lập Quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Sở NN và PTNT tỉnh BRVT Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
3 Quy hoạch nông nghiệp - nông thôn vùng ĐBSCL đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu. Bộ NN và PTNT Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
4 Quy hoạch phát triển NN tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 Sở NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
5 Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng kinh tế trọng điểm Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2020 Bộ NN và PTNT Phân viện QH&TKNN 2011 Đã phê duyệt
6 Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 Sở NN và PTNT tỉnh Tây Ninh Phân viện QH&TKNN 2011 Đã phê duyệt
7 Lập điều chỉnh Quy hoạch ngành nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2006-2020 Sở NN và PTNT tỉnh Hậu Giang Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt
8 Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh Đồng Nai Phân viện QH&TKNN 2013 Đã phê duyệt
9 Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng Phân viện QH&TKNN 2013 Đã phê duyệt
10 Lập đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh Đồng Nai Phân viện QH&TKNN 2014 Đã phê duyệt
11 Tư vấn lập Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị vùng phía Nam tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Sở NN và PTNT TP. HCM Phân viện QH&TKNN 2014 Đã phê duyệt
12 Điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp – nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh Kiên Giang Phân viện QH&TKNN 2015 Đã phê duyệt
13 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và nuôi trồng thủy  sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh Trà Vinh Phân viện QH&TKNN 2015 Đã phê duyệt
14 Lập đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh BRVT Phân viện QH&TKNN 2015 Đã phê duyệt
15 Lập đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh Tây Ninh Phân viện QH&TKNN 2015 - 2016 Đang TH
16 Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh Đồng Tháp Phân viện QH&TKNN 2016 Đã phê duyệt
17 Điều chỉnh QH phát triển ngành nông-lâm-ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Sở NN và PTNT tỉnh Bình Dương Phân viện QH&TKNN 2016 Đã phê duyệt
18 Tư vấn lập điểu chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh BRVT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh BRVT Phân viện QH&TKNN 2016 Đang TH
19 Tư vấn lập Đề án tái cơ cấu ngành NN tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Sở NN và PTNT tỉnh Trà Vinh Phân viện QH&TKNN 2017 Đã phê duyệt
20 Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sở NN và PTNT tỉnh Cà mau Phân viện QH&TKNN 2017 Đã phê duyệt