Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Họ và tên : Ngô Vũ Sen
Chức vụ : Nghiên cứu viên
Sinh nhật : 10/02/1986
Giới tính : Nam
Tỉnh/Thành phố : TP Hồ Chí Minh
Học vị, học hàm: Thạc sỹ
Điện thoại: 38203034
Quê quán:
Địa chỉ:
Quá trình công tác:
Thời gianChức vụCơ quan
Danh sách Đề tài, Bài báo:
Danh mục